SSDV-logga

Arbetsordning

Arbetsordning för stiftelsen SSDV:s stiftelse för internationell dermato-venereologi.

l §

Stiftelsens angelägenheter handhas av dess styrelse bestående av fyra (4) ledamöter som tillika är ledamöter av SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi).

2 §

Styrelsen är beslutsför när tre (3) ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller flertalets mening. Vid lika röstetal gälla den mening som biträdes av ordföranden.

3 §

Styrelsen utser och entledigar styrelseledamöter.

4 §

Stiftelsens firma tecknas - förutom av styrelsen i sin helhet ­av den eller de personer som styrelsen därtill bemyndigar.

5 §

Stiftelsens verksamhet- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen upprättar för varje kalenderår en verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

6 §

Styrelsens förvaltning av stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorer jämte suppleanter för dessa skall utses av SSDVs medlemsmöte.

7 §

Avkastningen på kapitalet disponeras av styrelsen för årlig utdelning. Minst 80 % av föregående års avkastning skall därvid delas ut. Styrelsen får även besluta att en del av under året influtna gåvor skall delas ut. Tidigare fonderade medel får ej delas ut. Bidrag får lämnas till enskilda dermato-venerologer för

deltagande i konferens inom dermato-venereologi, för auskultation i Sverige inom nämnda område, för kostnadsersättning i samband med arbete i östra Europa och tredje världen, eller som stöd till speciella projekt i andra länder inom området. Bidrag får vidare lämnas till medicinsk utrustning, läkemedel och dylikt till mottagning eller institution inom dermato-venereologi i något mottagarland. Bidrag får även lämnas till "The International Foundation for Dermatology" som administreras av "The Internatio­nal League of Dermatological Societies". Styrelsen fattar beslut om utdelning av medel.

Borås 27/9 1994

Ann Broberg          Hans Carlberg

Gunnar Nyman        Hans Rorsman

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se