SSDV-logga

Sara Prosen 2016

Kan Wwox och SLC25A43 ha betydelse för uppkomst och utveckling av basalcellscancer?”-en förstudie och en del i projektet ”Identifiering av tumörspecifika förändringar i gener och genuttryck som kan ha betydelse för uppkomst och utveckling av basalcellscancer och skivepitelcancer. 

Hudcancer är den snabbast ökande cancerformen i Sverige idag och basalcellscancer är den vanligaste formen. Genom att bättre förstå den genetiska och molekylärbiologiska utvecklingen i cancercellerna kan man finna nya behandlingsmetoder. I denna delstudie studerades genuttrycket av Wwox och SLC25A43 i basalcellscancer och normal hud. Wwox är en känd tumörsuppressorgen medan kunskapen om SLC25A43 är begränsad. Syftet med studien var att undersöka om det var några eventuella skillnader i Wwox och SLC25A43 genuttryck mellan basalcellscancer och normal hud samt mellan kvinnor och män.

I studien inkluderades 14 patienter (sju kvinnor och sju män) med basalcellscancer. Från dessa patienter analyserades stansbiopsier från tumör samt från normal hud från skinkan. För att mäta de relativa genuttrycken av Wwox och SLC25A43 mot de endogena kontrollerna ABL och β-actin användes realtids-PCR. Jämförelser gjordes på individ och gruppnivå samt korrelerat till kön. Genuttrycket av Wwox visade inga signifikanta fynd. Däremot visade samtliga tumörprover signifikant lägre genuttryck av SLC25A43 jämfört med samma patients normalhud. Skillnaden var signifikant med som mest 83 % minskning jämfört med normal hud. Det var ingen signifikant skillnad i genuttryck mellan könen. Man kunde inte se någon skillnad i genuttryck av SLC25A43 när man jämförde tumörer med olika växtsätt, storlek eller lokalisation.

Med reservation för studiens begränsade storlek, kunde man dock se en mycket tydlig skillnad i uttrycket av SLC25A43. Vad skillnaden beror på återstår att utforska. SLC25A43 är ett mitokondriellt transportprotein som aldrig tidigare studerats i basaliom eller någon annan form av hudcancer. Man har dock i studier på bröstcancer sett en 80% deletion av SLC25A43 hos HER2 positiva brösttumörer. Man har även sett samma deletion vid livmoderhalscancer samt lungcancer hos kvinnor. Studier har tidigare gjorts där man släckt uttrycket av SLC25A43 och då sett en sänkt proliferationshastighet i normala bröstepitelceller men ökad proliferationshastighet i bröstcancercellerna. Dessa studier talar för att en förlust gynnar bröstcancercellerna. Kan det vara så även för basaliom? Det är känt att förändrad mitokondriell funktion uppstår i många cancerceller som gynnar glykolys framför oxidativ fosforylering. Mitokondrierna är känsliga för UV-ljus vilket inducerar oxidativ skada. Då UV strålning har stor betydelse för uppkomst av basalcellscancer är det extra intressant att studera mitokondrierna i just denna cancerform. Ett område där mycket mer finns att upptäcka!

Ett stort tack till mina handledare Magnus Lindberg, Anna Göthlin Eremo och Elisabet Tina.

Prosén S, Eremo AG, Tsegai AD, Lindberg M, Tina E, Decreased expression of the mitochondrial solute carrier SLC25A43 in basal cell carcinoma compared with healthy skin. Oncol Lett. 2017 Aug;14(2):2218-2222

Sara

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se