SSDV-logga

Utbildningsstipendium Sektionen för venereologi

Detta stipendium kommer inte att utlysas för 2022. Vi hoppas återkomma nästa år.

Tidigare pristagare
Venereologigruppen utlyser ett utbildningsstipendium även 2021.

Namn på stipendiet:

Sektionen för venereologis utbildningsstipendium

Antal stipendier:

1

Syfte:

Att skapa ett stipendium för en av SSDV:s medlemmar att fördjupa sig inom venereologi via möten som på grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

Möte:

IUSTI:s årliga europeiska kongress.

För 2021 avser stipendiet deltagande i: STI & HIV 2021 World Congress, Amsterdam, 14-17 juli 2021.

Stipendiesumma:

Stipendiet utgörs av summa 10.000 SEK.

Sökande:

Sökande skall vara medlem i SSDV.

Ansökan:

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till Sektionen för venereologi, sekreterare Sinja Kristjansen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sista ansökningsdatum är den 30 november 2020. Försent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering.

Ansökan ska innehålla:

  • Kostnadskalkyl (anges i SEK) för sökt möte.
  • Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten.
  • Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer).
  • Rekommendationsbrev från medlem i sektionen för venereologi (kollega, handledare eller huvudman).
  • Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra mötet, om aktuellt. Huvudmannen skall vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand fakturera 10 000 SEK, alternativt om beloppet understiger 10 000 SEK, det faktiska beloppet till sektionen för venereologi senast 31/12 2021.

 Bedömningskommitté:

Styrelsen för sektionen för venereologi

Urvalskriterier:

Stipendierna är avsedda för nyblivna specialister inom 5 år efter erhållet specialistbevis. Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (kostnadskalkyl, motiveringsbrev, CV, rekommendationsbrev samt godkännande från huvudman). Sökandens CV, motiveringar och innehållet i rekommendationsbrevet bör vara avgörande i bedömningsgruppens beslutstagande.

Bedömningen går till så att den sökande som bedöms mest värd stipendiet tilldelas 3 poäng, nästa sökande 2 poäng och en tredje sökande 1 poäng. Den som erhåller flest poäng belönas med stipendium.

Helst skall alla i kommittén vara överens om valet av stipendiat men vid behov är det majoritetens röst (åtminstone 4 av 6 röster) som avgör.

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning:

2021.

Stipendiets utlysning:

Stipendiet utlyses senast den 9 oktober via mailutskick till alla SSDV:s medlemmar, annons i "Dermatologi & Venereologi" samt under rubriken “Sektionen för venereologis utbildningsstipendium” på SSDV:s hemsida (www.ssdv.se).   

Val av stipendiater:

Stipendiaten kontaktas av sektionen för venereologis styrelse med besked senast den 15/12 2020. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail.

I samband med SSDV:s vårmöte 2021 utdelas diplom till stipendiaten.   

Uppföljning:

Stipendiaten förväntas presentera sin nyvunna kunskap efter genomgånget deltagande på möte exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDV:s vårmöte påföljande år och en rapport publicerad i "Dermatologi & Venereologi".

 

Sinja Kristiansen                                 Arne Wikström
Sekreterare                                          Ordförande

 

SPIRA stipendium

Tidigare pristagare

ANSÖK OM SPIRA-STIPENDIET 2022!

STIPENDIUM FÖR VÅRDUTVECKLANDE INSATSER FÖR PERSONER MED PSORIASIS, HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) ELLER ATOPISK DERMATIT

 

Psoriasis, hidradenitis suppurativa (HS) och atopiskt atopisk dermatit är komplexa immunologiska sjukdomar med betydande samsjuklighet och stor påverkan på patientens livskvalitet. Det ställs inte bara krav på vården gällande omhändertagandet av dessa patienter utan det finns också ett stort behov av kunskap hos den som lever med de olika sjukdomarna.

För nionde året har SSDV glädjen att dela ut SPIRA-stipendiet för vårdutvecklande insatser inom psoriasis, HS eller atopiskt atopisk dermatit. Syftet med stipendiet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med med dessa sjukdomar. Genom att stimulera till nya idéer vill vi uppmärksamma och uppmuntra vårdpersonal att hitta nya sätt att utveckla omhändertagandet av dessa grupper.

Eftersom projekt som belönas syftar till att skapa ett förbättrat omhändertagande av patienten kommer företrädare för olika delar av vården, bl.a. Psoriasisförbundet, HS-föreningen, sköterska, läkare och specialistförening, att delta i arbetet med att utse vinnande stipendiater.

Vem kan söka?

Sökande kan vara specialistläkare eller ST-läkare med medlemskrav i SSDV. Sjuksköterska kan vara medsökande utan medlemskrav i SSDV. 

Projektet kan handla om utvärdering av behandling, uppföljning av behandlingsmål, om att främja patientutbildning, kommunikation och följsamhet till behandling/vårdplan eller om utveckling av verktyg för screening av samsjuklighet inom psoriasis, HS eller atopiskt atopisk dermatit.

Stipendiaterna utses av en kommitté under ledning av SSDV och stipendiet finansieras av en donation från AbbVie Scandinavia. Den totala stipendiesumman på 150 000 kronor kommer att fördelas mellan 1 till 3 stipendiater enligt kommitténs bedömning. Stipendiet delas ut vid SSDVs vårmöte som i år ersätts av NCDV-kongressen i Köpenhamn i april 2022. 

Stipendiaterna presenterar resultat från projekten i samband med SSDVs vårmöte 2023 samt i SSDVs tidskrift Dermatologi & Venereologi.

Så här ansöker du

Senaste ansökningsdag är den 15 mars 2022. 

Stipendiaterna presenteras vid SSDVs vårmöte i samband med NCDV i Köpenhamn i april 2022. 

Maila din ansökan till SSDVs kansli: Agneta Andersson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ansökan ska innehålla

• Namn 
• Klinik 
• Kontaktuppgifter för stipendiat och klinikekonom 
• Projektplan (max 2 A4)

a: Kort bakgrundsbeskrivning 
b: Syfte 
c: Mål 
d: Metod 
e: Tidsplan/kostnadsberäkning 

• CV

För mer information om stipendiet kontakta: 

Anna Josefson, vice ordförande SSDV Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sista ansökningsdag: 15 mars 2022

Fler artiklar...

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se