SSDV-logga

Medlemsförmåner

Som medlem i SSDV får du:

 • Möjlighet att söka SSDV:s samt SSDV-sektionernas unika stipendier (kräver dock ofta att du även är medlem i aktuell sektion)
 • Möjlighet att äska pengar från SSDV, tex för utarbetning av, för specialiteten nationellt viktiga, riktlinjer och rekommendationer
 • Reducerad kongressavgift till SSDV:s årsmötesdagar
 • Reducerad avgift till SSDV-sektionernas utbildningar/kurser
 • Rätt att deltaga i SSDV:s årsmötesförhandlingar
 • Rösträtt på SSDV:s årsmöten
 • Tillträde till alla sidor på SSDV.se, inte bara till de offentliga sidorna
 • Som ST-läkare/underläkare möjligheten att delta i den årliga ST-träffen (där utbildningstemat framtagits av ST-läkarna själva)
 • Möjlighet att söka stipendier för kongresser ordnade av AAD och ILDS
 • Gruppmedlemskap i NDA (Nordisk Dermatologisk Förening/Association)
 • Möjlighet att söka till NDA:s kurser
 • Gruppmedlemskap i ILDS (International League of Dermatological Societies)
 • Reducerad kongressavgift till World Congress of Dermatology (organiserad av ILDS)
 • Gruppmedlemskap i UEMS (European Union of Medical Specialists) med sektionen Dermatology and Venereology (UEMS-DV) under vilken the European Board of Dermatology and Venereology (EBDV) finns, som håller i den Europeiska examen)
 • Möjlighet att söka bidrag för att ta Europeisk dermato-venereologi-examen (the European board examination)
 • Automatisk E-alert om Acta Dermato-Venereologica
 • Via styrelsen och sektionerna specialitetsföreträdare som bevakar att hänsyn tas till specialitetens intressen både på riksnivå och internationellt, bland annat gällande utbildningsfrågor, forskning och vårdrelaterade frågor

 

Dessutom har du möjlighet att påverka vad SSDV skall arbeta med, genom att framföra åsikter och motioner direkt till styrelsen.

Engagera dig gärna i SSDV:s arbete!

SSDV är Svenska Läkaresällskapets sektion för dermatologi och venereologi och ingår som specialitetsförening för hud- och könssjukdomar inom Sveriges läkarförbund. SSDV har som uppgift att främja den svenska dermato-venereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för dermatologi och venereologi ombesörjer SSDV föredrag och andra aktiviteter vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till SSDV.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening i dermatologi och venereologi avger SSDV utlåtande eller handlägger ärenden i frågor som av Sveriges Läkarförbund hänskjutits till SSDV.

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se