SSDV-logga

Stadgar

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Swedish Society for Dermatology and Venereology (SSDV)

Fastställda 2000. Reviderade vid årsmötet 2009 samt årsmötena 2013, 2014 och 2016.

§ 1.   Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) utgör en sammanslutning av svenska specialister i dermatologi och venereologi samt av andra för specialiteten intresserade läkare och forskare. SSDV är Svenska Läkaresällskapets sektion för dermatologi och venereologi och ingår som specialitetsförening för hud- och könssjukdomar inom Sveriges läkarförbund.

§ 2.   SSDV har som uppgift att främja den svenska dermatovenereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse.

SSDV kan arbeta dels i lokala sektioner (nordsvenska, mellansvenska, västsvenska, östsvenska och sydsvenska sektionen), dels i verksamhetsbaserade sektioner. Ansökan om inrättande av en verksamhetsbaserad sektion skall ställas till SSDV:s ordförande och beslut fattas vid årsmöte. Varje sådan sektion utser inom sig en styrelse med eget ekonomiskt ansvar. Sektionerna skall ha egna stadgar vilka skall godkännas av SSDV vid årsmöte. Dessa får ej i något avseende strida mot SSDV:s stadgar. Årsrapport skall avlämnas till SSDV och redovisas vid årsmötet. Vidare skall SSDV:s styrelse regelbundet tillställas protokoll från sektionernas möten. Samråd skall alltid ske med SSDV:s styrelse i frågor som är principiellt viktiga eller som berör verksamheten i stort. Beslut om upphörande av sektionsstatus inom SSDV skall fattas vid två på varandra följande årsmöten.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för dermatologi och venereologi ombesörjer SSDV föredrag och andra aktiviteter vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till SSDV.

Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i dermatologi och venereologi avger SSDV utlåtande eller handlägger ärenden i frågor som av Läkarförbundet hänskjutits till SSDV.

§ 3.   Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen och avgöras av denna.

Till medlem kan antagas legitimerad eller blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Till stödjande medlem kan inväljas representanter för näringslivet vilka visat speciellt intresse att stödja SSDV:s verksamhet. Stödjande medlem erlägger särskild årsavgift som fastställs vid årsmötet.

Alla medlemmar bör vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet. Styrelseledamöter skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet.

Ledamot, som uppnått 65 års ålder erlägger reducerad årsavgift. Hedersmedlem och korresponderande hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria ledamot från årsavgift. Medlem som önskar utträda ur SSDV skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren.

Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur SSDV.

Ledamot som allvarligt skadat SSDV:s anseende kan uteslutas genom beslut vid årsmöte. För beslut om uteslutning krävs två tredjedels majoritet.

§4.   Till hedersmedlem (hudläkare som skall hedras) eller korresponderande hedersmedlem (medlem inom annan specialitet än dermatologi och venereologi som skall hedras) kan på förslag av styrelsen vid årsmötet kallas person, som på framstående sätt befrämjat SSDV:s syfte. Enskild medlem i SSDV kan till styrelsen föreslå kandidater.

Det finns 2 olika diplom, ett som utdelas till hedersmedlem och ett annat som utdelas till korresponderande hedersmedlem för att visa SSDV:s erkänsla för värdefulla insatser till specialitetens gagn. Diplomen utdelas vid årsmötet.

§ 5.   SSDV:s angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör, utbildningsansvarig samt tre andra ledamöter. I styrelsen adjungeras dessutom presidenten för nästa årsmöte. Av de andra ledamöterna skall minst en vid tillfället för inval vara under utbildning till specialist i hud- och könssjukdomar.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör och utbildningsansvarig väljes på två år, övriga styrelseledamöter på ett år. Nyvalda styrelseledamöter tillträder sina poster efter årsmötet.

I det fall styrelseledamot som saknar suppleant avgår under mandatperioden utses en interimistisk ledamot av valberedningen (se § 8).

Den sammanhängande mandattiden för ordinarie uppdrag inom styrelsen är maximerad till åtta år.

Styrelsen är beslutsmässig såframt fem av dess ledamöter är närvarande.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga medlemmar är ense om beslutet.

Beslut om ärenden som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Läkaresällskapets nämnd.

Uppgifter om SSDV:s funktionärer skall efter förrättande av val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

§ 6.   Ordföranden åligger att leda SSDV:s verksamhet.

Sekreteraren åligger att minst en vecka före varje styrelsesammanträde och minst en månad före årsmöte tillställa SSDV:s styrelseledamöter respektive medlemmar kallelse och föredragningslista, att föra protokoll och ledamotsförteckning, ombesörja brevväxling samt vårda arkiv och bibliotek.

Skattmästaren åligger att upptaga och redovisa årsavgifterna, föra SSDV:s räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med SSDV:s och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Räkenskaperna skall i god tid överlämnas till revisorerna för granskning, så att dessa till årsmötet kan avge skriftlig berättelse.

Redaktören ansvarar för SSDV:s hemsida och tillhörande frågor. Redaktören kan även bistå vid arrangemang av möten eller kongresser där SSDV deltar.

§ 7.   I SSDV:s namn upprättade handlingar och skrivelser som inte enbart hanteras i elektroniskt form undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

§ 8.   Förslag till val som skall förrättas vid SSDV:s årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar, som utsetts vid föregående årsmöte. Mandattiden för uppdrag inom valberedningen är maximerad till åtta år.

§ 9.   Röstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning.

Andra frågor avgöres genom öppen röstning. Vid lika röstetal gäller därvid den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Bordläggning av ärende må ej nekas om minst fem ledamöter förenar sig i begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning ske endast om SSDV så beslutar. När frågan tredje gången förekommer skall den upptagas till slutlig behandling.

§ 10. SSDV håller årsmöte senast fredagen innan midsommarhelgen. Därvid skall följande ärenden förekomma:

a) val av ordförande för mötet samt val av två justeringsmän

b) styrelsens och skattmästarens berättelser för tiden från närmast föregående ordinarie möte

c) revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet

d) val av styrelse för det kommande året, två revisorer och två revisorssuppleanter

e) årsavgift för det kommande året

f) val av representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa för en tid av två år. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamöter av Svenska Läkarsällskapet.

g) val av valberedning

h) ärenden som styrelsen föreslagit mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet

i) övriga ärenden

Frågor som SSDV skall uppföra på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med SSDV:s styrelse och tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

§ 11. Oaktat medlemskap i SSDV äger envar ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges Läkarförbund rätt att deltaga i SSDV:s förhandlingar men deltagande i beslut kräver medlemskap i SSDV. 

         Medlem skall för att kunna deltaga i beslut om speciella frågor som avses i § 2, tredje stycket, vara ledamot av Svenska Läkarsällskapet, samt för frågor som avses i § 2, fjärde stycket, vara medlem i Sveriges läkarförbund.

§ 12. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie årsmöte. Ändringförslaget skall redovisas i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av vid mötet närvarande ordinarie medlemmar är ense om beslutet. Beslut om ändring skall underställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund för fastställande.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se