SSDV-logga

Stadgar SKDG

§ 1 Namn

Gruppens namn är Svenska kontaktdermatitgruppen (SKDG). Dess engelska namn är Swedish Contact Dermatitis Research Group (SCDRG). Svenska kontaktdermatitgruppen är en svensk motsvarighet till European Environmental and Contact Dermatitis Research Group (EECDRG).

§ 2 Ändamål

Svenska kontaktdermatitgruppens verksamhetsområde är kontaktdermatiter och andra yrkes- och miljöbetingade hudsjukdomar. Gruppens huvudsakliga ändamål är att bedriva och främja forsknings- och utvecklingsarbete och att utgöra remissinstans för myndigheter och intresseorganisationer.
Svenska kontaktdermatitgruppen utser styrelsen till Stiftelsen för främjandet av svensk kontaktdermatitforskning i enlighet med stiftelseurkunden.

§ 3 Medlemskap

Ordinarie medlemskap i Svenska kontaktdermatitgruppen erhålles efter rekommendation från en gruppmedlem och inval. Medlem kan uteslutas på grund av långvarig inaktivitet eller om han/hon motarbetar gruppens syften. Gruppen som helhet bör ha klinisk erfarenhet inom dermatologin samt en bred kompetens inom experimentell och epidemiologisk forskning, kemi och immunologi. Det är önskvärt att gruppens medlemmar är geografiskt spridda i landet. Gruppens storlek, utöver emeriti, bör vara cirka tolv personer. Av dessa är två tidsbegränsade medlemskap (2 år med möjlighet till omval) vilka väljs av intressegruppen för yrkes- och miljödermatologi. Ordinarie medlem som blir pensionär erbjuds möjlighet att ingå i SKDG: s emeritus grupp (se § 4).

§ 4 Emeritusgrupp

Medlem i kontaktdermatitgruppen som blir pensionär avgår som ordinarie medlem i SKDG och erbjuds att delta i arbetet som medlem av emeritusgruppen. Medlem i emeritusgruppen deltar ej i besluten i SKDG, för övrigt gäller samma villkor som för ordinarie medlem.

§ 5 Ledning

Svenska kontaktdermatitgruppen leds av ordförande och sekreterare som väljs för två år i taget med möjlighet till omval. Gruppen strävar efter att ge alla dess medlemmar möjlighet att ingå i ledningsgruppen. Ordförande och sekreterare väljs ett år före tillträdet.

§ 6 Möten

Svenska kontaktdermatitgruppen sammanträder minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde skall vara ledamot tillhanda senast två månader i förväg. Beslut fattas med enkel majoritet. Röstning med fullmakt tillämpas ej.

§ 7 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan tas vid ett möte där minst hälften av gruppens ordinarie medlemmar är närvarande och där den föreslagna stadgeändringen framgått av kallelsen till mötet.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se