Logotyp SSAMD 2016

Riktlinjer för epikutantestning med dentala material

Riktlinjerna utarbetade på uppdrag av SKDG av:

Karin Sundberg överläkare, Hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Bert Björkner professor, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Hudkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Magnus Lindberg professor, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska enheten, Arbets- och miljömedicin, Stockholm

Bakgrund

I kliniskt arbete ser vi dagligen frågeställningar rörande möjliga avvikande reaktioner på dentala material. Dels rör det sig om personal inom tandvården som utvecklar yrkesrelaterade problem och dels rör det sig om patienter i tandvården som relaterar besvär till de dentala materialen. Vi har under de senaste 20 åren sett en förändring i exponeringssituationen med ökad användning av skyddshandskar och utvecklingen av fr.a. nya kompositmaterial och akrylatbaserade bindningssystem för att häfta vid tandsubstansen, s.k. bondingmaterial. Den nuvarande dentala screeningserien har successivt utökats för att täcka de på marknaden vanligast förekommande dentala materialen. Mot bakgrund av detta har SKDG funnit det angeläget att se över möjligheten/behoven av att utveckla nya riktlinjer för test med dentala material.

Det aktuella förslaget baseras på följande underlag:

 • Sammanställning av testresultat med dentala material från Malmökliniken uppdelad på år och på om det var eksempatienter eller personal i tandvården som testades.
 • Sammanställning av testresultat från kliniker i Sverige (15 st) under åren 1996-1999 där det förekommer minst en positiv test för dentala plastmaterial, totalt 282 tester. Detta material är analyserat för att se om det finns relationer mellan olika plastmaterial i testutfallet. Resultatet är sammanställt så att det ger dels utfallet per testämne, dels en uppdelning på tandvårdspersonal och tandvårdspatienter samt dels en möjlighet att se på relationer mellan olika testmaterial.
 • Genomgång av olika dentalmaterial och deras nuvarande användningsområden och förekomst. (Bert Björkner)
 • Valda delar av publicerad litteratur rörande dentala metaller, kompositmaterial, yrkesrelaterade hudproblem hos tandvårdspersonal.
 • Klinisk, praktisk erfarenhet i gruppen och diskussion i SKDG.

Resultat

Vid genomgång av materialet kan vi konstatera att:

 • det föreligger en klar skillnad i utfallet av epikutantestning mellan grupperna tandvårdspersonal med hudproblem och patienter i tandvård när det gäller reaktioner på kompositmaterial och hydrokinon. I personalgruppen täcks majoriteten av de positiva testerna in av 2-hydroxymetylmetakrylat (HEMA) (69 av 75) medan så inte är fallet i gruppen tandvårdspatienter. Det föreligger även skillnader i prevalensen positiva tester för vissa metaller (guld, kvicksilver, palladium)
 • vissa testämnen i den nu befintliga dentala screeningtesten inte är aktuella ur exponeringssynpunkt eller inte har resulterat i positiva tester i sådan omfattning att de bör vara med
 • det kontinuerligt sker en utveckling av dentala material (kompositer, bondingmaterial, metallegeringar) och en riktlinje för epikutantestning med dentala material måste ta hänsyn till detta.
 • det finns ett behov av tydliga riktlinjer för hantering av de tester där det föreligger positiva testreaktioner men inte samtidigt uppenbar klinisk relevans

Epikutantestning med dentala material

Mot bakgrund av vad som framkommit i genomgången ovan anser vi att det bör finnas en teststrategi för personal i tandvård och en annan för patienter i tandvård p.g.a. de skillnader som finns i exponering och de skillnader vi funnit i testresultaten.

SKDG:s riktlinjer för test med dentala material

Det ska föreligga en klar och tydlig testindikation. Finns det ett intresse att utvidga indikationen för epikutantest med dentala material, bör det genomföras som en kontrollerad, klinisk studie, gärna involverande flera kliniker.

Indikation för epikutantest med dentala material

Tandvårdspatienter (Bert Björkner, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, UMAS, Malmö)
Många patienter upplever även besvär av andra dentala material såsom protesmaterial, provisoriska broar och bryggor, avtrycksmaterial, kompositmaterial, kronor etc. Som led i utredningen av patienter med besvär från munhålan kan epikutantestning med dentaltest vara indicerad.

Under senare år har ett stort antal remisser strömmat in till våra hudkliniker med begäran om lapptestning med dentala material. Många fall kan gälla patienter med subjektiva diffusa besvär från munhålan i kombination med trötthet och muskelvärk. Utredning med lapptestning ger i dessa fall praktiskt taget inget utbyte och därför bör indikationerna för testning med dentala material (screening serien för tandvårdspatienter) begränsas till följande situationer:

 • Då patienten har objektiva förändringar i munslemhinnan lokaliserade intill ett visst dentalt material och att den kliniska bilden kan vara exempelvis lichenoida reaktioner eller där stark misstanke på kontaktallergi för materialet i fråga föreligger.
 • Dermatit i ansikte och läppar eller andra hudsymptom som uppkommit i anslutning till tandbehandling.
 • Då patienten skall genomgå en omfattande tandvårdsbehandling och det finns anamnes på överkänslighet mot det tandmaterial samt skall användas och för att utesluta att kontaktallergi föreligger.
 • Relativ indikation är munsveda.

I många fall kan det vara svårt att avgöra om samband föreligger mellan en positiv lapptest-reaktion och patientens symptom. Den kliniska relevansen bedöms bäst av behandlande tandläkare som mer i detalj har kunskap om vilka material som använts och som lättare kan bedöma patientens munslemhinna. Dock bör en utförlig bedömning av testresultat och relevans även göras av hudläkaren som stöd för tandläkarens vidare åtgärder.

Personal inom tandvården
Indikationen för test med dentala material är densamma som gäller för eksempatienter: att det föreligger misstanke om kontaktallergi för ämnen som personen exponeras för.

Epikutantestningen genomförs enligt samma principer som vid utredning av annan misstänkt kontaktallergi med en mindre modifikation beroende på målgruppen:

 1. För tandvårdspersonal med eksemproblematik och/eller misstänkt kontaktallergi: Initial test med svensk standartest + dentalserie för tandvårdspersonal, se bilaga.
 2. För patienter i tandvården där testindikation föreligger: Initial test med dentalserie för tandvårdspatienter, se bilaga. Vid misstanke om annan orsak, komplettering med i första hand svensk standardserie.

Test med eget material: Akrylatprodukter är vanligtvis metakrylater och testas i 2 % och 0,2 % i aceton i plastkammare.

Remiss och/eller konsultation med specialistklinik:
o vid stark klinisk misstanke men negativ test
o vid frågor om test med eget material eller nya material
o vid fortsatt utredning av positiva tester med eget material.

Testavläsning ska ske två gånger (dag 3/4 och dag 6/7/8)

Samma konc. av kobolt som i standardserien användes.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se