SSDV-logga
  • Start
  • Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi
  • Stadgar

Stadgar

Sektionen för venereologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

§1. Namn
Föreningens namn är Sektionen för venereologi och är en delsektion inom SSDV.

§2. Ändamål
Sektionen för venereologis ändamål är att främja och stimulera intresset för och utvecklingen inom venereologin och till ämnet relaterade områden. Detta skall ske genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. Vidare skall Sektionen för venereologi i samråd med SSDV bevaka att vid förordnandet på tjänster inom dermato-venereologi den sökande inte kan avsäga sig ansvaret för venereologin samt verka för sluttjänster profilerade mot venereologi.

§3. Medlemskap
För medlemskap i Sektionen för venereologi krävs medlemskap i SSDV eller motsvarande sällskap i något av de övriga nordiska länderna och speciellt intresse för venereologi. Styrelsen kan inbjuda som medlem kollega som är medlem i annan sektion av Svenska Läkarsällskapet och som är verksam inom området venereologi. Medlem i Sektionen för venereologi kan för styrelsen föreslå person som uppfyller ovanstående kriterier. För styrelsepost som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör krävs medlemskap i SSDV.

§4. Medlemsavgift
För att täcka kostnaderna i samband med utskick till Sektionen för venereologis medlemmar uttages en medlemsavgift vars storlek beslutas vid Sektionen för venereologis årsmöte.

§5. Medlemsmöten
Minst ett protokollfört medlemsmöte – årsmöte – hålls årligen. Beslut fattas med enkel majoritet om annat ej sägs i dessa stadgar. Röstning med fullmakt tillämpas ej. Till klubbens möten utfärdas kallelse minst 14 dagar i förväg. Extra årsmöte utlyses då styrelsen eller 1/3 av medlemmarna så påkallar. Årsmötet förläggs i anslutning till utbildningsdag under årets första kvartal.
Vid årsmötet skall förekomma:
a/ fråga om mötets behöriga utlysande
b/ fastställande av föredragningslista
c/ val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för årsmötet
d/ styrelsens och revisorernas berättelser, samt fråga om ansvarsfrihet
e/ val av klubbordförande vartannat år
f/ val av ordinarie styrelseledamöter vartannat år
g/ val av 2 revisorer
h/ behandling av motioner och andra föreliggande ärenden
i/ val av valberedning 3 personer, varav en sammankallande

§6. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§7. Styrelse
Föreningens styrelse väljs för två år i taget av årsmötet. Antalet styrelseledamöter beslutas av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För styrelsepost som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör krävs medlemskap i SSDV. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna föreningens firma.

§8. Revision
Föreningens räkenskaper och protokoll granskas av årsmötet utsedda revisorer.

§9. Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§10. Upplösning
Beslut om upplösning fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens nettotillgångar skall då tillfalla SSDV.

Stadgarna är antagna vid ordinarie årsmöte i Sektionen för venereologi den 20 januari 2011 och ersätter tidigare stadgar.

Lena Wanger Hans Ulrik Stark
ordförande sekreterare

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se