Logotyp SSAMD 2016

Epikutantestning för utredning av kontaktallergi

Epikutantestning används för att påvisa eller utesluta allergiskt kontakteksem, samt att påvisa vilket eller vilka allergen som förorsakar allergi.

Testen består av plåsterremsor med "lappar" – aluminium- eller plastkoppar som ibland innehåller ett filtrerpapper. (Finn Chambers, IQ Ultra Chambers)
På dessa lappar appliceras testämnen i standardiserad koncentration och vehikel.

TRUE Test består av färdiga testremsor med standardiserade testämnen.

Man kan epikutantesta hela året men bör undvika värmeböljor då kraftig svettning kan försämra kvaliteten på testen.

Solning och solariebehandling av testytan bör undvikas minst 3 veckor före test och under testperioden.

Huden som testas bör vara fri från akne, ärr eller eksemreaktioner då sådana hudförändringar kan inverka på testresultatet.

Steroider kan undertrycka en positiv testreaktion och bör undvikas lokalt inom testområdet. Perorala steroider i dos motsvarande mer än 10 mg prednisolon bör undvikas åtminstone 2 veckor före testningen.

Testremsorna skall i första hand appliceras på ryggens övre del. Undvik området över kotpelaren och dess närhet (5 cm). Utsidorna av överarmar kan användas som alternativt testområde.

Platsen för testlappar markeras med bläck som normalt innehåller gentianaviolett och lapis i spritlösning. Ett alternativ är att märka med ultraviolettfluorescerande bläck.

Applikationstid:
48 timmar

Instruera patienten att vara observant på att testremsan sitter kvar och hålls torr under applikationstiden. Testområdet får ej utsättas för kliande. Uppstår intensiv klåda under testningen bör patienten instrueras att kontakta testlaboratoriet.

Avläsningstillfälle:
Svenska kontaktdermatitgruppen rekommenderar två avläsningstillfällen vid epikutantestning: en första avläsning dag 3-4 efter applikationen och en andra avläsning dag 6-8 efter applikationen.

Det är gruppens bestämda uppfattning att två testavläsningar vid epikutantestning innebär en avsevärd kvalitetsförbättring när det gäller diagnostiken av kontaktallergi. Vid endast en testavläsning kan för patienten viktiga kontaktallergier missas och han/hon blir ej adekvat utredd och informerad. Två testavläsningar innebär således en avsevärd fördel för patienten inte minst ur preventiv synpunkt.

Vi är medvetna om de organisatoriska problem som rekommendationen om två testavläsningar medför men anser att denna metodförbättring skall jämställas med andra förbättringar och skärpningar av diagnostiken som införs inom olika medicinska fält, t ex klinisk dermatologi, kardiologi och röntgendiagnostik.

SKDG kan inte ge något generellt svar på hur den ekonomiska frågan bäst löses. Olika landsting tillämpar olika ekonomiska ersättnings- och avgiftssystem. På vissa ställen tillämpas "paketpris" för lapptestning (påläggning, två avläsningar). Eftersom den ena avläsningen kan ske snabbt, kanske ett lågt pris kan övervägas för denna.

Avläsningskriterier:
Avläsningsmetod rekommenderad av ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group)

Morfologibedömning:
-        Ingen reaktion

?       Tveksam reaktion. Svagt erytem, ingen infiltration

+      Svagt positiv reaktion. Erytem, infiltration.

++    Kraftigt positiv reaktion. Erytem, infiltration, papler, eventuellt
vesikler.

+++  Extremt positiv reaktion. Starkt erytem, kraftig infiltration, sammanflytande vesikler/bullös reaktion.

IR Irritativ reaktion. Olika typer av irritativa reaktioner exempelvis ojämnt rodnad hud utan infiltration, silkespapperstruktur, follikulär rodnad, pustler, vissa bullösa reaktioner, nekros, peteckier och andra hemorragiska reaktioner eller ringrodnad.

Allergibedömning:
A   Allergisk bakgrund
B   Tveksamt allergisk bakgrund
C   Irritativ, icke allergisk bakgrund

Relevansbedömning:
I    Aktuell relevans
II   Tidigare sannolik relevans
III Okänd relevans

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se