SDKO

 • Start
 • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
 • Stipendier och Resebidrag

SDKO:s Resebidrag

 

Årets resebidrag är alla utdelade och vi emotser nya ansökningar från och med nästkommande kalenderår. /SDKO:s styrelse 220616

 

Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) utlyser ett resebidrag för sina medlemmar.

Syfte:

Resebidraget ska användas för besök på en vårdenhet, i Sverige eller utomlands, där bidragsmottagaren kan inhämta kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta på den egna vårdenheten och för SDKO:s övriga medlemmar. I förlängningen är syftet med resebidraget att öka kompetensen i svensk sjukvård om utredning och behandling av olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier.

Resebidragets storlek:

Upp till 8000 SEK. SDKO: styrelse har med ledning av SDKO:s ekonomi rätten att besluta om hur många bidrag som maximalt kan delas ut per år. Varje SDKO-medlem kan endast ansöka en gång per år. Resebidraget ska användas till att täcka hela eller delar av erlagda kostnaderna för resa och boende under besöket. Det förutsätts att den ansökande beviljas ledighet från sin tjänst under besöket.

Behöriga att söka:

Medlemmar i SDKO som är kliniskt verksamma vid kliniker där patienter med hudtumörer och vaskulära anomalier handläggs.

Ansökningstid:

Ansökningar tas emot från 1a januari till och med 30e april. Beslut om tilldelning tas på efterföljande styrelsemöte.

Ansökan bör innehålla:

 • Uppgift om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, arbetsplats och klinik, tjänstgöringsgrad och yrke/tjänstetitel
 • Max 1 A4-sida (Times New Roman, 12) som innehåller följande:
  • En kort beskrivning av mottagande vårdenhet
  • En kort motivering till besöket på den mottagande vårdenheten
  • En kort beskrivning av hur kunskaperna kommer att föras vidare till SDKO:s medlemmar

Inlämning av ansökan:

Ansökan skickas elektroniskt till SDKO:s sekreterare: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handläggning av ansökan:

Ansökan bedöms medlemmar av styrelsen för SDKO. Bifall av en majoritet av styrelsens medlemmar krävs för att bevilja resebidraget. Svar kommer att ges den sökande inom sex veckor efter styrelsemöte. Besöket vid mottagande vårdenhet får inte påbörjas innan ansökan har behandlats.

Uppföljning:

Resebidraget ska användas inom 12 månader från att det utdelats. Efter avslutat besök på vårdenheten förväntas bidragsmottagaren sprida kunskaperna på sin egen vårdenhet. Det fordras även av bidragsmottagaren att redogöra för inhämtad kunskap, skriftligt eller muntligt efter avslutat besök. Redovisningen kan komma att publiceras på SDKO:s hemsida, presenteras i samband med nationellt möte eller redovisas i SSDV:s medlemstidskrift Dermatologi & Venereologi.

2022-11-22
Styrelsen i SDKO

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se