SSDV-logga

Malin Assarsson 2018

Signifikanta skillnader i hudens bakteriella mikrobiom efter behandling med smalbandsUVB hos patienter med kronisk plackpsoriasis

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar 2-3% av den skandinaviska befolkningen. Orsaken till psoriasis är inte helt känd med tros bero på en kombination av genetisk sårbarhet och utlösande omgivningsfaktorer. Det har länge varit känt att olika mikroorganismer på huden både kan utlösa och försämra en psoriasis och det finns en teori att den inflammatoriska process som är grunden i sjukdomen initieras av att immunförsvarets tolerans för specifika mikroorganismer i huden, munhålan och tarmen bryts ner. Ett mikrobiom är en genetisk katalog av alla mikroorganismer inom en definierad miljö. Syftet med studien var att undersöka det bakteriella mikrobiomet i lesionär och icke-lesionär hud före och efter ljusbehandling hos personer med psoriasis.

26 personer med kronisk plackpsoriasis med indikation för ljusbehandling inkluderades i studien. Mikrobiomprov togs från lesionär hud och icke-lesionär hud inför uppstart av behandlingen samt från samma områden efter avslutad behandling. Illumina Miseq användes till sekvensering av 16S rRNA. SmalbandsUVB (TL01) gavs i snitt 2,3 gånger/vecka och behandlingsperioden var i snitt 10,4 veckor. Vi såg en korrelation mellan alfadiversitet och PASI före ljusbehandling, där svårare psoriasis korrelerade till lägre diversitet. Vi såg också skillnader utifrån behandlingseffekt. Personer med god effekt av ljusbehandlingen hade i lesionär hud lägre nivåer av bakteriegenusen Staphylococcus, Finegoldia, Anaerococcus, Peptoniphilus, Gardnerella, Prevotella och Clostridium efter behandling. Flera av dessa bakterier har i andra studier visats ha samband med andra systeminflammatoriska sjukdomar (1-3). Vi såg också att Pseudomonas minskar i både lesionär och icke-lesionär hud hos personer som svarar på ljusbehandling. Detta är intressant då vitamin D3, som har visats ha en positiv effekt på inflammatorisk tarmsjukdom, har visat minska nivåer av Pseudomonas i tarmen (4). Författarna drog slutsatsen att vitamin D3 leder till en minskad inflammatorisk miljö som minskar konkurrensfördelen med opportunistiska patogener såsom Pseudomonas, vilket minskar deras förekomst. Detta kan också stämma för vår studie, där vi inte såg någon skillnad i Pseudomonas hos de som inte svarade på ljusbehandling.

Våra resultat tyder på att förändringar i hudens mikrobiom efter ljusbehandling kan vara kopplade till behandlingen och behandlingsresultatet.

Ett stort tack till mina handledare Oliver Seifert och Jan Söderman samt medförfattare Albert Duvetorp och Olaf Dienus!

Assarsson M, Duvetorp A, Dienus O, Soderman J, Seifert O. Significant Changes in the Skin Microbiome in Patients with Chronic Plaque Psoriasis after Treatment with Narrowband Ultraviolet B. Acta dermato-venereologica. 2017.

Referenser:

  1. Scher JU, Sczesnak A, Longman RS, Segata N, Ubeda C, Bielski C, et al. Expansion of intestinal Prevotella copri correlates with enhanced susceptibility to arthritis. Elife. 2013;2:e01202.
  2. Frick IM, Nordin SL, Baumgarten M, Morgelin M, Sorensen OE, Olin AI, et al. Constitutive and inflammation-dependent antimicrobial peptides produced by epithelium are differentially processed and inactivated by the commensal Finegoldia magna and the pathogen Streptococcus pyogenes. Journal of immunology (Baltimore, Md : 1950). 2011;187(8):4300-9.
  3. Kolho KL, Korpela K, Jaakkola T, Pichai MV, Zoetendal EG, Salonen A, et al. Fecal Microbiota in Pediatric Inflammatory Bowel Disease and Its Relation to Inflammation. The American journal of gastroenterology. 2015;110(6):921-30.
  4. Bashir M, Prietl B, Tauschmann M, Mautner SI, Kump PK, Treiber G, et al. Effects of high doses of vitamin D3 on mucosa-associated gut microbiome vary between regions of the human gastrointestinal tract. Eur J Nutr. 2016;55(4):1479-89.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se