SSDV-logga

Hanna Forsman ST-2021

Risk of recurrence after radiotherapy of Lentigo Maligna. 10 years experience

Hanna Gezelius fd. forsman web

Lentigo maligna (LM) och Lentigo maligna melanom (LMM) är de vanligaste melanocytära maligniteterna i huvud- och halsområdet. Kirurgisk behandling med excision är förstahandsval men kan ibland vara utmanande på grund av förändringarnas storlek och lokalisation. Det finns därför ett behov av andra behandlingsalternativ. På Hudkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad har Buckybehandling mot LM använts sedan 2009, dels som primär terapi för lesioner som inte är lämpliga för kirurgisk behandling, dels som komplement till kirurgi eller som recidivprofylax.

Syftet med detta vetenskapliga arbete var att undersöka recidivrisken efter Buckybehandling av LM hos individer som behandlats på Hudkliniken i Karlstad mellan 2009 och 2019.

Trettiofem individer som hade genomgått Buckybehandling identifierades. Journaluppgifter inhämtades avseende kön, ålder, diagnosår, lesionens storlek och lokalisation, djup längs med adnexa, behandlingsprotokoll (inklusive konstorlek/marginal), recidiv, biverkningar, andra melanomdiagnoser och dödsfall under uppföljningsperioden. Individerna hade genomgått Buckybehandling med antingen 140Gy (“lågdos”) eller 150Gy (“högdos”). Uppföljningstiden var två år eller mer i 69% av fallen.

Recidivrisken var 17 % (6/35) och det var ingen skillnad mellan de två olika behandlingsprotokollen. Variabler som var associerade med recidiv var lesionens lokalisation samt behandlingsmarginal (konstorlek). En fjärdedel (3/12) av de individer som hade LM på näsan fick recidiv vilket kanske kan förklaras av att näsan är ett område med hyperplastiska adnexstrukturer vilket kan medföra ojämn strålningseffekt. Det är också en konvex yta och det blir av den anledningen svårare att uppnå ett exakt strålfält. En fjärdedel (2/8) av de som hade fått behandling med för liten kon (dvs mindre än 10 mm marginal åt alla håll) fick recidiv vilket stödjer uppfattningen att god marginal är nödvändigt. Behandlingen tolererades väl med få biverkningar och fina kosmetiska resultat.

Resultaten i detta arbete stämmer överens med liknande studier t.ex. Hedblad et al1, vilket tyder på att Bucky-behandling är ett effektivt alternativ för att behandla LM.

Vid förfrågan kan hela arbetet, inklusive referenslista, skickas per mejl.

Ett stort tack till mina handledare Robert Holik och Daniel Andernord!

Hanna Gezelius (fd Forsman)

Mottog SSDV:s ST-pris för bästa vetenskapliga arbete 2021

Specialistläkare, Hudkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

  1. Hedblad MA, Mallbris L. Grenz ray treatment of lentigo maligna and early lentigo maligna melanoma. J Am Acad Dermatol. 2012 Jul;67(1):60-8. doi: 10.1016/j.jaad.2011.06.029. Epub 2011 Oct 24. PMID: 22030019.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se